TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Tầm nhìn 2030: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Châu Á.

Nhìn tôi bây giờMục tiêu: Có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hoá đại học.

Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa.

image

Nhìn tôi bây giờCác tiêu chí của bảng xếp hạng THEGIỚI THIỆU

  • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu về khoa học xã hội và nhân văn.
  • Có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.
  • Đi đầu trong xây dựng môi trường đại học tự do học thuật về khoa học xã hội và nhân văn.