NGÀNH HỌC SAU ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới và có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là ba năm tập trung; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là năm năm tập trung.

Thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ là tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường ĐH KHXH&NV:
1. Ngôn ngữ học
2. Ngôn ngữ học so sánh và đối chiếu
3. Văn học Việt Nam
4. Lý luận văn học
5. Lịch sử Việt Nam
6. Lịch sử thế giới
7. Dân tộc học
8. Khảo cổ học
9. Triết học
10. Văn hoá học
11. Ngôn ngữ Nga
12. Quản lý tài nguyên và môi trường
13. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
14. Xã hội học
Nhìn tôi bây giờ15. Quản lý giáo dụcĐÀO TẠO THẠC SĨ

Nhìn tôi bây giờĐào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Nhìn tôi bây giờThời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm tập trung. Thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ là tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường ĐH KHXH&NV:
1. Văn học Việt Nam
2. Văn học nước ngoài
3. Quan hệ quốc tế
4. Lịch sử Việt Nam
5. Lịch sử thế giới
6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
7. Quản lý giáo dục
8. Ngôn ngữ Nga
9. Tâm lý học lâm sàng
10. Quản lý tài nguyên và môi trường
11. Khoa học thư viện
12. Chủ nghĩa xã hội khoa học
13. Lý luận và phương pháp dạy tiếng Anh
14. Văn hoá học
15. Dân tộc học
16. Nhân học
17. Ngôn ngữ học
18. Triết học
19. Khảo cổ học
20. Xã hội học
21. Châu Á học
22. Việt Nam học
23. Địa lý học
24. Đô thị học
25. Lưu trữ học
26. Hán Nôm
27. Lý luận văn học
28. Công tác xã hội
29. Ngôn ngữ Pháp
30. Chính trị họcNGÀNH HỌC - ĐƠN VỊ