TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


  • Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt 2, năm 2019
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt 2, năm 2019, tại TP.HCM (ngày thi: 24/11/2019).

  • image image
  • Lịch học cơ sở 147 Pasteur
    Lịch học cơ sở 147 Pasteur.