TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI, LIÊN THÔNG


  • Tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2019
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2019 (ngày thi: 24/11/2019).

  • image
  • Tuyển sinh đại học văn bằng hai hệ chính quy năm 2019
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh đại học văn bằng hai hệ chính quy năm 2019 (ngày thi: 24/11/2019).

  • image