TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


  • Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2019
    Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2019, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

  • image
  • Thư mời Hội thảo Khoa học
    Công tác tuyển sinh sau đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Thực trạng và giải pháp (06/11/2019).