CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

image

Sơ đồ tổ chứcGIỚI THIỆU

  • Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Quyết định số 936/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM.